STATUT AUTONOMNOG KULTURNOG CENTRA

Na temelju članka 13. Zakona o udrugama (“Narodne novine” broj 74/14) Skupština Autonomnog kulturnog centra na sjednici održanoj dana 24. ožujka 2015. donosi:

STATUT

AUTONOMNOG KULTURNOG CENTRA

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Statutom uređuje se: naziv, skraćeni naziv, naziv na stranom jeziku, skraćeni naziv na stranom jeziku; sjedište; zastupanje udruge; izgled pečata udruge; ciljevi te djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi udruge; područje djelovanja udruge sukladno ciljevima; ciljane skupine udruge; gospodarske djelatnosti udruge sukladno zakonu; način ostvarivanja javnosti rada udruge; uvjeti i način učlanjivanja u udrugu, uvjeti i načini prestanka članstva, prava, obveze i odgovornosti članova/ica, stegovna odgovornost članova/ica i način vođenja popisa članova; unutarnji ustroj, tijela udruge, njihov sastav i ovlasti, način odlučivanja, način sazivanja sjednica, izbor, opoziv i ovlasti, način odlučivanja i trajanje mandata u tijelima upravljanja te način sazivanja skupštine u slučaju isteka mandata; udruživanje u saveze ili zajednice udruga i članstvo u međunarodnim udrugama; izbor i opoziv likvidatora udruge; imovina udruge, raspolaganje s mogućom dobiti, prestanak rada udruge i postupak s imovinom u slučaju prestanka rada udruge; način rješavanja sporova i sukoba interesa unutar udruge, prijelazne i završne odredbe i druga pitanja od značaja za udrugu u skladu sa zakonom.

Članak 2.

Naziv udruge glasi: Autonomni kulturni centar.

Uz naziv na hrvatskom jeziku koristi se i naziv na engleskom jeziku koji glasi: Autonomous cultural center.

Udruga koristi skraćeni naziv na hrvatskom jeziku koji glasi: AKC.

Skraćeni naziv udruge na engleskom jeziku glasi: ACC.

Sjedište udruge je u Zagrebu. Odluku o promjeni adrese sjedišta donosi Skupština.

Članak 3.

AKC je udruga registrirana pri gradskom uredu za opću upravu. AKC je neprofitna pravna osoba.

Članak 4.

Autonomni kulturni centar ima znak. Znak čine četiri strelice koje čine isprekidani trokut koji okružuje francuski ključ.

Članak 5.

Autonomni kulturni centar ima pečat. Pečat je okrugla oblika, promjera 3 cm, s natpisom Autonomni kulturni centar – Zagreb i grafičkim znakom u središtu.

Pečat i štambilj čuvaju i ovlašteni su koristiti osobe za zastupanje udruge i članovi koordinacijskog odbora, te ostali članovi/ice koje oni/e ovlaste.

Članak 6.

Autonomni kulturni centar djeluje na području Republike Hrvatske.

U cilju ostvarivanja djelatnosti za koje je osnovan, može djelovati i na području izvan Republike Hrvatske, sukladno pravnom poretku dotične države.

Članak 7.

Autonomni kulturni centar ima svojstvo neprofitne pravne osobe upisane u Registar udruga Republike Hrvatske.

Autonomni kulturni centar zastupaju 3 člana/ice Koordinacijskog odbora Udruge po odluci Skupštine.

Osobe za zastupanje udruge imaju pravo pojedinačno i samostalno zastupati udrugu.

CILJEVI, CILJANE SKUPINE, PODRUČJE DJELOVANJA I DJELATNOSTI UDRUGE

Članak 8.

Ciljevi udruživanja u Autonomni kulturni centar su:

*promicanje aktivističkog pristupa novim komunikacijskim tehnologijama i medijima, osobito Internetu;

*tehnološka i druga podrška civilnim inicijativama i angažiranim članovima/cama;

*podržavanje inicijativa građana/ki i njihovog prava na samoorganiziranje u izgradnji autonomnog civilnog društva;

*javno zagovaranje za promjenom društveno-kulturnog okvira radi poboljšanja pozicije nezavisne kulture;

*povezivanje pojedinaca/ki i različitih skupina s namjerom formiranja scene koja bi pokrivala područja novih medija, civilnih inicijativa, kulture i umjetnosti.

Članak 9.

Načela djelovanja Autonomnog kulturnog centra su:

*poštivanje različitosti stavova, misli i ideja;

*sloboda izbora, poštovanje života, te nacionalne, spolne, rodne, rasne, socijalne, seksualne, vjerske i akademske različitosti;

*samostalnost organizacije u radu, javnost, demokratičnost mišljenja te odgovornost pojedinca/ki i organizacije za rad.

Članak 10.

U svrhu ostvarenja svojih ciljeva, propisanih čl. 9. ovog Statuta, Autonomni kulturni centar obavlja sljedeće djelatnosti:

*povezivanje pojedinaca/ki i različitih skupina s namjerom formiranja scene koja bi pokrivala područja novih medija, civilnih inicijativa, kulture i umjetnosti;

*organiziranje radionica, skupova, manifestacija, tribina i sl. za svoje članove/ice;

*izdavanje periodičkih publikacija poput časopisa, newslettera, knjiga, biltena s tematikom vezanom za ostvarivanje ciljeva i djelatnosti udruge, a u skladu s posebnim zakonskim propisima;

*izdavanje nosača zvuka, video zapisa, multimedijskih sadržaja, materijala vezanih uz rad udruge;

*provođenje programa i aktivnosti sa ciljem promicanja aktivističkog pristupa novim komunikacijskim tehnologijama i medijima, osobito Internetu;

*produkcija glazbenih, izvedbenih, vizualnih i audiovizualnih djela;

*pružanje pomoći i podrška tražiteljima/cama azila, azilantima/cama i  izbjeglicama;

*pružanje podrške mladima;

*suradnja sa svim sličnim grupama u Hrvatskoj i svijetu;

*rad na promicanju svih oblika alternativnog kulturnog (glazbenog, književnog, scenskog i likovnog) stvaralaštva te skrb za ostvarivanje kulturnih, društvenih i drugih interesa građana/ki, osobito mladih;

* rad na promicanju nenasilja, izgradnje mira i promicanju ljudiskih prava

* sudjelovanje u različitim aktivnostima povezanim s kulturnim politikama;

sudjelovanje u aktivnostima javnog zagovaranja povezanim s ciljevima Udruge.

Članak 11.

Ciljane skupine Autonomnog kulturnog centra  jesu:

*građani i građanke – opća populacija;

*građani i građanke slabijeg imovinskog statusa;

*daroviti mladi; učenici/ce; student/ce;

*mladi – opća populacija;

*tražitelji i tražiteljice azila, azilanti i azilantice, izbjeglice;

*nezavisni umjetnici i umjetnice;

*udruge i građanske inicijative, volonteri, ostali.

Članak 12.

Područja djelovanja Autonomnog kulturnog centra obuhvaćaju djelatnosti Udruge u Republici Hrvatskoj i šire, u okviru neprofitnog i nevladinog sektora, istaknute u članku 11. ovoga Statuta te usmjerene ka postizanju ciljeva istaknutih u članku 9. ovoga Statuta.

Područja djelovanja Udruge jesu:

*demokratska politička kultura,

*kultura i umjetnost,

*ljudska prava,

*međunarodna suradnja,

*obrazovanje, znanost i istraživanje,

*socijalna djelatnost.

Članak 13.

Gospodarske djelatnosti Udruge jesu:

*organiziranje naplatnih tečajeva, seminara, radionica, konferencija;

* iznajmljivanje prostora i opreme u vlasništvu Udruge;

* naplata pripreme i organizacije produkcije glazbenih događanja, festivala i sličnih događanja

* usluge pisanja projekata i drugih djelatnosti iz projektnog managementa

*naplata pripreme i organizacije te javno izvođenje dramskih, glazbeno-scenskih, audio – vizualnih i drugih scenskih djela čiji su nositelji članovi Udruge;

*izdavačka djelatnost;

*prodaja promotivnih materijala.

Svaki ostvareni višak prihoda nad rashodima Autonomnog kulturnog centra koristit će se u svrhu ostvarivanja ciljeva Udruge i provođenja djelatnosti Udruge.

III. JAVNOST RADA UDRUGE

Članak 14.

Rad Udruge je javan.

Udruga ostvaruje javnost rada javnim nastupima radi promoviranja temeljnih vrijednosti Udruge i njenih djelatnosti, održavanjem različitih javnih događanja i preko sredstava javnog informiranja.

Udruga obavještava svoje članove/ice o svom radu na sjednicama Skupštine, a između zasjedanja održavanjem informativnih sastanaka, radionica i slično.

Sjednice tijela Udruge su javne.

Autonomni kulturni centar ostvaruje javnost rada izradom i objavljivanjem godišnjih i projektnih opisnih i financijskih izvještaja o radu Udruge.

Javnost rada ostvaruje se korištenjem svih informacijsko-komunikacijskih tehnologija (internetske stranice, društvene mreže i slično), javnim priopćavanjem i drugim odgovarajućin načinima.

ČLANSTVO

Članak 15.

Članstvo u Udruzi je dobrovoljno, za sve građane/ke koji/e prihvaćaju načela djelovanja i ciljeve te Statut Udruge.

Članovi/ice mogu biti redovni/e, podržavajući/e i počasni/e.

Članom/icom Udruge mogu postati fizičke i pravne osobe, zainteresirane za rad i/ili pružanje pomoći.

Članovi/ice Udruge mogu biti i strani/e državljani/ke, pod uvjetima utvrđenim ovim Statutom i zakonom.

Predstavnika/icu pravne osobe u Udruzi imenuje osoba ovlaštena za zastupanje pravne osobe.

Članom/icom Udruge postaje se upisom u knjigu članova.

Osoba ovlaštena za zastupanje Udruge, imenovana od strane Koordinacijskog odbora, vodi popis članova/ica.

Popis članova vodi se elektronički i obavezno sadrži sljedeće podatke: osobno ime (naziv), OIB, datum rođenja, datum pristupanja udruzi, kategorija članstva, datum prestanka članstva u udruzi. Popis članova/ica uvijek je dostupan na uvid svim članovima i nadležnim tijelima na njihov zahtjev.

Članovi/ice dobivaju člansku iskaznicu.

Redovni/e članovi/ce su svi/e aktivni/e članovi/ce Udruge koji/e su obvezni/e plaćati članarinu koju određuje Skupština.

Podržavajućim/om članom/icom može postati bilo koja fizička ili pravna osoba koja na bilo koji način sudjeluje ili podržava rad Udruge u skladu s načelima i ciljevima Udruge. Podržavajući/e članovi/ice mogu sudjelovati u radu Skupštine, ali ne mogu birati i biti birani u tijela Udruge.

Podržavajući/e članovi/ice su dužni plaćati jednokratnu članarinu koju odredi Skupština.

Počasnim članom/icom Udruge može postati svaka fizička ili pravna osoba koja je značajno pridonijela radu Udruge.

Prijedlog za počasno članstvo može dati svaki/a član/ica Udruge.

Odluku o tome donosi Skupština. Počasni/e članovi/ice ne plaćaju članarinu.

Članak 16.

Prava i obveze redovnih članova/ica Udruge su:

– sudjelovati u radu Udruge,

– tražiti i davati pomoć u ostvarivanju ideja unutar područja djelovanja Udruge,

– biti informiran/a o radu Udruge,

– evaluirati rad Udruge,

– svojim djelovanjem štititi interese i imovinu Udruge,

– birati i biti biran/a u tijela Udruge,

– poštivati odredbe zakona, Statuta i općih akata Udruge,

– plaćati članarinu u iznosu koji odluči Skupština.

Članak 17.

Članom/icom Udruge postaje se upisom u knjigu članova/ica.

Članstvo u Udruzi prestaje:

   1.      a) istupanjem,
   2.      b) smrću ili prestankom postojanja pravne osobe,
   3.      c) isključenjem.

Odluku o isključenju donosi Koordinacijski odbor. Isključeni član ima pravo u roku od 15 dana, računajući od dana dostave odluke, podnijeti žalbu Skupštini Udruge.

Skupština je dužna riješiti žalbu u roku od 30 dana, računajući od dana dostave žalbe. Odluka Skupštine Udruge o isključenju je konačna.

Članak 18.

Članovi/ce Udruge preuzimaju obveze i odgovornosti koje proizlaze iz zakona i drugih pravnih propisa, ovog Statuta i drugih akata Udruge.

Članovi/ce Udruge stegovno odgovaraju za povredu članskih obveza i odgovornosti:

*kršenjem zakonskih i drugih obveza u svezi djelovanja Udruge,

*nepoštivanjem odredaba Statuta,

*nepoštivanjem odluka tijela upravljanja Udruge,

*neizvršavanjem preuzetih obveza,

*nesavjesnim izvršavanjem obveza zbog čega je nastala materijalna šteta Udruzi,

*nesavjesnim ili nezakonitim raspolaganjem imovine Udruge,

*narušavanjem ugleda Udruge.

Članak 19.

Stegovna odgovornost članova/ica Udruge utvrđuje se u stegovnom postupku.

Stegovni postupak može pokrenuti bilo koji član Udruge.

Stegovni postupak vodi i stegovne mjere izriče Koordinacijski odbor.

Članak 20.

U stegovnom postupku utvrđuju se okolnosti uslijed kojih je došlo do povrede članskih obveza i odgovornosti, težina povrede i šteta nastala za Udrugu.

Članak 21.

Za utvrđenu povredu članskih obveza i odgovornosti mogu se izreći sljedeće stegovne mjere:

   1. opomena, ili
   2. isključenje iz udruge.

Odluka o stegovnoj mjeri mora biti obrazložena.

Članak 22.

Član udruge kojem je izrečena stegovna mjera isključenja iz udruge ima pravo u roku od petnaest dana, računajući od dana dostave odluke, podnijeti žalbu Skupštini Udruge.

Skupština Udruge je dužna riješiti žalbu u roku 30 dana računajući od dana dostave žalbe.

Odluka Skupštine Udruge o isključenju je konačna.

Članak 23.

Svaki član/ica Udruge ima pravo pismenim putem upozoriti Koordinacijski odbor ili Skupštinu Udruge na nepoštivanje odredbi Statuta ili nepravilnosti u provedbi odluka tijela Udruge.

Svaki član/ica Udruge ima pravo pismene pritužbe na rad pojedinih članova/ica ili tijela Udruge.

Na upozorenja i pritužbe člana/ice Koordinacijski odbor je dužan odgovoriti pismeno u roku 30 dana od primitka istih.

UDRUŽIVANJE I USTROJSTVO UDRUGE

Članak 24.

Udruga se može udruživati u saveze ili zajednice udruga. Udruga se može učlanjivati u međunarodne saveze udruga. Odluku o udruživanju donosi Skupština.

Udruga surađuje sa srodnim udrugama u Hrvatskoj i inozemstvu, kao i s pojedincima/kama iz drugih udruga i izvan njih.

Udruga može osnovati ustrojstvene oblike: podružnice i sekcije koje nemaju svojstvo pravne osobe.

Podružnice se osnivaju ukoliko izvan sjedišta Udruge, Udruga provodi više programa ili jedan izuzetno obiman, tako da se organiziranjem podružnica olakšava rad Udruge.

Podružnica objedinjuje rad sekcija na svom području. Sekcija se može baviti jednim od užih područja djelovanja.

Odluku o osnivanju podružnice s određenim sjedištem i ostalih ustrojstvenih oblika donosi Skupština. Skupština imenuje osobu ovlaštenu za predstavljanje ustrojstvenog oblika podružnice Udruge.

Udruga može osnovati trgovačka drustva ili zadruge.

Trgovačka društva ili Zadruge osnivaju se za provođenje gospodarskih djelatnosti u skladu s misijom i vizijom Udruge.

Radi obavljanja stručnih, administrativnih, financijskih i drugih poslova Udruga može sa stručnim osobama sklapati ugovore o radu, ugovore o autorskom djelu ili ugovore o djelu, ovisno o vrsti, obujmu i trajanju posla.

UPRAVLJANJE UDRUGOM I TIJELA UDRUGE

Članak 25.

Članovi/ice Udruge upravljaju udrugom neposredno na Skupštini.

Članak 26.

Tijela Udruge jesu Skupština i Koordinacijski odbor.

SKUPŠTINA

Članak 27.

Skupština je najviše tijelo Udruge.

Skupštinu Udruge čine svi redovni/e poslovno sposobni/e članovi/ice i po jedan predstavnik/ca pravne osobe redovne članice Udruge.

Skupština radi na sjednicama.

Sjednice mogu biti redovne i izvanredne.

Redovne sjednice Skupštine održavaju se jednom godišnje, a izvanredne prema potrebi.

Sjednice skupštine saziva barem jedna od tri osobe ovlaštene za zastupanje, prema dogovoru s Koordinacijskim odborom najmanje 8 dana prije održavanja, s predloženim dnevnim redom, te danom i mjestom održavanja.

Osobe ovlaštene za zastupanje moraju sazvati sjednicu ako to traži 10% redovnih članova/ica Udruge.

U svom zahtjevu za sazivanje sjednice Skupštine predlagatelji/ce su obvezni predložiti dnevni red sjednice.

Ako netko od osoba ovlaštenih za zastupanje ne sazove sjednicu Skupštine u roku od 15 dana od dana dostave zahtjeva predlagatelja/ice, sazvati će je predlagatelj/ica (odluka treba sadržavati prijedlog dnevnog reda te mjesto i dan održavanja sjednice).

O radu sjednice vodi se zapisnik koji se trajno čuva u arhivi Udruge. Sjednicom Skupštine predsjedava netko od osoba ovlaštenih za zastupanje Udruge u dogovoru s Koordinacijskim odborom.

U slučaju odsutnosti svih osoba ovlaštenih za zastupanje Udruge Skupština će na početku sjednice javnim glasovanjem odrediti osobu koja će predsjedavati sjednicom.

U slučaju isteka mandata tijelima, Skupštinu može sazvati i zadnja osoba za zastupanje upisana u registar udruga ili 1/3 redovnih članova udruge, koji su upisani u popis redovnih članova/ica neposredno prije isteka mandata tijelima udruge.

Članak 28.

Skupština može punovažno odlučivati ako je prisutna trećina redovnih članova/ica.

Skupština donosi odluke natpolovičnom većinom prisutnih članova/ica.

Počasni/e i pridruženi/e članovi/ice mogu sudjelovati u radu Skupštine samo putem rasprava, prijedloga i sugestija, ali nemaju pravo neposrednog odlučivanja.

Skupština odlučuje javnim glasanjem većinom glasova prisutnih članova/ica Skupštine.

Statut, te njegove izmjene i dopune donose se natpolovičnom većinom 1/3 članova/ica Udruge.

Članak 29.

Na zasjedanjima Skupština:

*donosi, usvaja i mijenja Statut;

*donosi pravilnike i poslovnike o svom radu;

*daje tumačenje Statuta i općih pravilnika i poslovnika Udruge

*utvrđuje i odlučuje o programskim i financijskim dokumentima i usvaja izvješća o njihovom ostvarenju;

*bira i razrješuje članove/ice Koordinacijskog odbora i Likvidatora;

*odlučuje o prestanku rada i raspodjeli imovine u slučaju prestanku rada;

*utvrđuje opće smjernice djelovanja Udruge;

*odlučuje o drugim pitanjima utvrđenim ovim Statutom;

*donosi sve odluke u svezi rada i poslovanja Udruge za koje nije nadležan Koordinacijski odbor.

KOORDINACIJSKI ODBOR

Članak 30.

Koordinacijski odbor je izvršno tijelo Udruge koje osigurava realizaciju odluka zasnovanih na Statutu i ostalim aktima Udruge.

Koordinacijski odbor ima 7 (sedam) članova/ica, koje bira Skupština. Skupština iz redova Koordinacijskog odbora određuje 3 (tri) člana/ice koje će biti osobe ovlaštene za zastupanje Udruge.

Članovi/ice Koordinacijskog odbora biraju se na mandat od dvije godine s mogućnošću višekratnog ponovnog izbora.

Koordinacijski odbor odgovara samo Skupštini i to kolektivno.

Sve odluke Koordinacijskog odbora moraju biti donesene jednoglasno. Ukoliko oko nekog pitanja nema suglasnosti, odluku donosi Skupština.

Članak 31.

Koordinacijski odbor je kolegijalno izvršno tijelo Skupštine koje između dvije sjednice:

*upravlja radom Udruge u skladu s ovim statutom i odlukama Skupštine;

*predlaže izmjene i dopune statuta, financijski plan i završni račun;

*odlučuje o javnim reakcijama, priopćenjima, peticijama, “ad hoc” akcijama, trenutnim strateškim odlukama i javnim nastupima Udruge – samostalno ili u sklopu saveza s drugim udrugama;

*informira članstvo i javnost o radu Udruge;

*upravlja imovinom Udruge i odlučuje o korištenju financijskih sredstava, na osnovi financijskog plana; u odlučivanju oko korištenja financijskih sredstava pojedinog Projektnog tima dogovara se s predstavnicima/cama Projektnog tima;

*surađuje s drugim udrugama, pojedinicima/kama i državnim ili javnim tijelima;

*vrši evaluaciju rada projektnih i drugih timova;

*priprema dokumente za Skupštinu.

Članak 32.

Koordinacijski odbor sastaje se prema potrebi, a sastanke saziva bilo koji/a član/ica Koordinacijskog odbora.

Na sastanak Koordinacijskog odbora mogu biti pozvane i druge osobe bez prava glasa.

Sastanci Koordinacijskog odbora su javni za sve članove/ice Udruge.

OSOBE OVLAŠTENE ZA ZASTUPANJE UDRUGE

Članak 33.

Osobe ovlaštene za zastupanje Udruge određuje Skupština iz redova Koordinacijskog odbora.

Mandat osoba ovlaštenih za zastupanje Udruge traje 2 (dvije) godine.

Članak 34.

Osobe ovlaštene za zastupanje Udruge:

*rukovode radom u skladu sa Zakonom;

*brinu se o upoznavanju javnosti s radom Skupštine;

*odgovaraju o zakonitosti rada Udruge Skupštini;

*organiziraju i rukovode poslovanjem Udruge u skladu s odlukama Koordinacijskog odbora i Skupštine;

*zastupaju i predstavljaju Udrugu i dostavljaju zapisnik s redovne sjednice Skupštine nadležnom uredu i druge poslove u skladu sa zakonom i statutom;

Osobe ovlaštene za zastupanje Udruge za svoj rad odgovorne su Koordinacijskom odboru i Skupštini, koje o svome radu pismeno izvješćuju jednom godišnje.

Članak 35.

Osobe ovlaštene za zastupanje Udruge i članovi/ice Koordinacijskog odbora mogu biti razriješeni dužnosti i prije isteka roka na koji su izabrani:

– na vlastiti zahtjev;

– ukoliko ne postupaju u skladu s uputama i smjernicama Skupštine, ako djeluju protivno zakonu ili Statutu, ili ako svojim istupanjem djelovanjem štete ugledu Udruge;

– prestankom članstva u Udruzi.

Ukoliko se dužnosti razrješava cijeli Koordinacijski odbor, Skupština tada bira novi s punim mandatom, a ukoliko se dužnosti razrješava pojedine članove/ice, Skupština bira nove članove/ice na vrijeme do isteka mandata Koordinacijskog odbora u čiji sastav su birani/e.

Odluku o razrješenju donosi Skupština.

LIKVIDATOR

Članak 36.

Likvidator zastupa Udrugu u postupku likvidacije te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje udruge do okončanja postupka likvidacije i brisanja udruge iz registra udruga.

Članak 37.

Likvidatora bira Skupština Udruge.

Likvidator može biti i osoba koja nije član Udruge.

Članak 38.

Likvidator ima pravo na naknadu troškova za svoj rad iz sredstava Udruge u visini koju određuje Koordinacijski odbor na prvoj sjednici nakon njegovog imenovanja.

VII. IMOVINA UDRUGE

Članak 39.

Djelatnosti Udruge financiraju se:

– sredstvima od članarine i doprinosa;

– namjenskim sredstvima dobivenim od državnih tijela i drugih organizacija u svrhu ostvarivanja postavljenih ciljeva;

– iz prihoda od darova, donacija, priloga i slično, sukladno Zakonu;

– iz drugih izvora sukladno Zakonu.

Članak 40.

Financijsko poslovanje Udruge vodi se na temelju važećih zakonskih propisa.

Članak 41.

Udruga za ostvarenje svojih ciljeva može osnovati trgovačko društvo koje može obavljati gospodarsku djelatnost.

Članak 42.

Imovinu Udruge čine novčana sredstva, nekretnine i pokretne stvari.

Imovina Udruge služi za ostvarivanje njenih programskih ciljeva i djelatnosti.

Udruga upravlja imovinom u skladu s propisima o materijalnom i financijskom poslovanju neprofitnih organizacija.

Svi prihodi i rashodi određuju se financijskim planom koji se donosi za jednu kalendarsku godinu i vrijedi za godinu za koju je donesen.

Po završetku godine za koju je donesen financijski plan sastavlja se završni račun.

VIII. ODGOVORNOST ZA OBVEZE I ŠTETU

Članak 43.

Za svoje obveze Udruga odgovara svojom cjelokupnom imovinom. Članovi/ce Udruge i članovi/ce njezinih tijela ne odgovaraju za obveze Udruge. Nad Udrugom se može provesti stečaj, sukladno zakonu. Udruga i osobe ovlaštene za zastupanje Udruge za štetu učinjenu u Udruzi ili Udruge prema trećim osobama odgovaraju sukladno općim propisima za štetu.

NADZOR

Članak 44.

Članovi/ce Udruge sami nadziru rad Udruge. Ako član/ca Udruge smatra da je Udruga povrijedila statut ili drugi opći akt udruge, ovlaštena je na to upozoriti nadležno tijelo Udruge, te zahtjevati da se nepravilnosti uklone. Ako se upozorenje ne razmotri u roku od 30 dana od dana dostavljanja pisanog zahtjeva i po zahtjevu ne postupi i nepravilnosti ne otklone u daljnjem roku od 30 dana, član/ica može podnijeti tužbu općinskom sudu nadležnom prema sjedištu udruge.

PRESTANAK RADA

Članak 45.

Udruga prestaje s radom u slučaju predviđenim Zakonom.

U slučaju prestanka rada Udruge, Skupština će odlučivati o imovini na svojoj posebnoj sjednici.

U slučaju prestanka rada temeljnom odlukom Skupštine, ista donosi odluku o prestanku djelovanja Udruge 2/3 (dvotrećinskom) većinom glasova od ukupnog broja članova/ica Skupštine.

Članak 46.

U slučaju prestanka postojanja Udruge, imovina se, nakon namirenja vjerovnika i troškova likvidacijskog, sudskog i drugih postupaka, predaje udruzi, ustanovi ili zakladi koje imaju iste ili slične statutarne ciljeve, na osnovi odluke Skupštine Udruge.

NAČIN RJEŠAVANJA SPOROVA I SUKOBA INTERESA UNUTAR UDRUGE

Članak 47.

Ako postoji spor između članova/ica Udruge koji otežava ili onemogućava rad Udruge te se ne može riješiti kroz postupke propisane ovim Statutom, članovi/ce Udruge dužni su pokušati taj spor riješiti mirenjem arbitražom Koordiancijskog odbora.

Ako postupak mirenja ne uspije, članovi Udruge spor rješavaju pred nadležnim općinskim sudom.

Članak 48.

Članovi/ce Udruge u svim poslovima od interesa i značaja za Udrugu moraju postupati časno, pošteno, savjesno, odgovorno i nepristrano, čuvajući vlastitu vjerodostojnost i vjerodostojnost Udruge.

U obavljanju djelatnosti Udruge članovi/ce ne smiju svoj privatni interes stavljati iznad interesa Udruge.

Članak 49.

U slučaju da su privatni interesi člana/ce Udruge u suprotnosti s interesom Udruge ili kad privatni interes utječe ili može utjecati na nepristran rad člana/ice Udruge u obavljanju djelatnosti Udruge, član/ica Udruge koji/a se zatekne u sukobu interesa dužan/na je o tome bez odlaganja izvijestiti Koordinacijski odbor Udruge i, ako je moguće, izuzeti se od daljnjeg rada na konkretnoj djelatnosti.

Članak 50.

U slučaju dvojbe glede sukoba interesa, član/ica Udruge mora zatražiti mišljenje Koordinacijskog odbora.

U slučaju pojavljivanja mogućeg sukoba interesa član/ca Udruge dužan je razriješiti ga tako da zaštiti interes Udruge. Sukob interesa riješava Koordinacijski odbor.U slučaju dvojbe o mogućem sukobu interesa član/ica Udruge je dužan/na učiniti sve što je potrebno da odijeli privatni od interesa Udruge.

XII. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 51.

Statut Udruge je temeljni opći akt Udruge i svi drugi opći akti moraju biti u skladu s odredbama Statuta.

Nacrt izmjena i dopuna Statuta priprema i utvrđuje Koordinacijski odbor Udruge i upućuje ga na raspravu članovima/cama Udruge.

Koordinacijski  odbor razmatra primjedbe i prijedloge koji su dani u raspravi, zauzima stavove o njima i utvrđuje Prijedlog Statuta.

Statut Udruge donosi, izmjenjuje ili dopunjuje Skupština većinom glasova od ukupnog broja članova/ica u Skupštini nakon provedene rasprave.

Članak 52.

Inicijativu za izmjene i dopune Statuta može pokrenuti najmanje 1/3 redovnih članova udruge.

Inicijativa za izmjene i dopune Statuta podnosi se u pismenom obliku Koordinacijskom odboru koji je prijedlog izmjena i dopuna dužan uvrstiti na dnevni red prve sljedeće sjednice Skupštine.

Prijedlog izmjena i dopuna statuta mora sadržavati novu formulaciju članaka Statuta čije se izmjene i dopune predlažu uz obrazloženje prijedloga.

Članak 53.

O svim proceduralno-statutarnim pitanjima koja nisu uređena ovim Statutom odlučuje Skupština Udruge.

Članak 54.

Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja. Danom stupanja na snagu prestaje važiti Statut Udruge od 25.03.2013. godine.

Osoba ovlaštena za zastupanje Udruge:

____________________________